Työturvallisuus – Hallitse ja vältä laiminlyönnit

8.5.2024

Työturvallisuus on keskeinen osa jokaista työympäristöä, joka tavoittelee työntekijöiden fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin suojelemista työssä. Tehokas työturvallisuuden hallinta vaatii sekä työnantajien että työntekijöiden aktiivista osallistumista ja sitoutumista.

Lue, miten huolehdit työturvallisuudesta, kenen vastuulla se on ja mitä seurauksia laiminlyönnistä voi aiheutua.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä on työturvallisuus?
 • Kenen vastuulla työturvallisuus on?
 • Yksilön työturvallisuus – Jokainen voi vaikuttaa
 • Työturvallisuuden laiminlyönti – Tällaisia seuraukset voivat olla
 • Työturvallisuus kuntoon – Odum Turva auttaa

Mitä on työturvallisuus?

Työturvallisuus on laaja-alainen käsite, joka ei rajoitu vain onnettomuuksien ehkäisyyn, vaan sisältää laajan kirjon toimia, kuten vaarallisten aineiden käsittelyn, ergonomian, työpaikan psykososiaalisen ilmapiirin hallinnan ja paljon muuta.

Suomessa työturvallisuudesta määrää työturvallisuuslaki (738/2002). Tämä laki asettaa perustan työpaikkojen turvallisuuden ja terveyden varmistamiselle, ja se kattaa laajasti erilaiset näkökulmat, kuten työnantajan velvollisuudet, työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet, sekä konkreettiset toimenpiteet työympäristön vaarojen hallitsemiseksi. Laki velvoittaa työnantajan huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä sekä toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä vaarojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi​

Työturvallisuuden ytimessä on vaarojen tunnistaminen, arviointi ja niiden hallintaan tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen. Tämä edellyttää jatkuvaa valppautta, koulutusta ja sitoutumista kaikilta työyhteisön jäseniltä. Lainsäädäntö asettaa puitteet ja minimistandardit, mutta todellinen turvallisuuskulttuuri syntyy vain aktiivisen osallistumisen ja yhteistyön kautta.

Kenen vastuulla työturvallisuus on?

Työturvallisuuden ylläpitäminen on monitahoinen vastuu, joka jakautuu työnantajien, työntekijöiden ja valvontaviranomaisten kesken. Työnantajan päävastuulla on luoda turvallinen työympäristö: tunnistaa mahdolliset vaarat, arvioida niihin liittyvät riskit ja toteuttaa toimenpiteet näiden riskien hallitsemiseksi. Tämä sisältää asianmukaisen koulutuksen tarjoamisen työntekijöille, turvallisuusohjeiden kehittämisen ja niiden noudattamisen varmistamisen. Jos työturvallisuutta laiminlyödään, vastuu on lopulta työnantajalla.

Työntekijöillä on myös aktiivinen rooli työturvallisuuden edistämisessä. Heidän on noudatettava työnantajan antamia ohjeita ja käytettävä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. Lisäksi työntekijöiden tulee ilmoittaa havaitsemistaan vaaroista ja puutteista työturvallisuudessa.

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työsuojeluasioissa ja työntekijöiden turvallisuuden puolestapuhujana. Lisäksi laki määrää, että työpaikoilla, joilla on vähintään kymmenen työntekijää, tulee valita työsuojeluvaltuutettu, jonka pääasiallinen tehtävä on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

Mitä työsuojeluvaltuutettu tekee? >>

Valvontaviranomaiset, kuten Työsuojeluhallinto, valvovat työturvallisuuslain noudattamista ja tarjoavat ohjeistusta ja tukea työturvallisuuden kehittämiseen. He voivat tehdä tarkastuksia työpaikoilla ja puuttua havaittuihin puutteisiin.

Kaiken kaikkiaan, vaikka lainsäädäntö asettaa selkeät puitteet ja vastuut, tehokas työturvallisuus on jokapäiväistä yhteistyötä, joka edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista ja aktiivista osallistumista.

yhteistoimintalaki

Yksilön työturvallisuus – Jokainen voi vaikuttaa

Työturvallisuuden ylläpitäminen ei ole vain työnantajien ja valvontaviranomaisten työpöydällä; jokaisella yksilöllä työpaikalla on tärkeä rooli turvallisuuskulttuurin edistämisessä.

Yksilön vastuulla on noudattaa annettuja turvallisuusohjeita, käyttää suojavarusteita tarpeen mukaan, ja olla tietoinen omasta turvallisuudestaan sekä kollegoidensa turvallisuudesta. Yksilön proaktiivisuus, kuten vaaratilanteiden raportointi ja turvallisuuteen liittyvien ehdotusten tekeminen, on elintärkeää työpaikan turvallisuuden jatkuvalle parantamiselle.

Yksilön kyky tunnistaa potentiaaliset vaarat ja toimia niiden ehkäisemiseksi ei ainoastaan suojaa häntä itseään, vaan myös luo turvallisemman ympäristön koko työyhteisölle. Tämä edellyttää jatkuvaa valppautta ja sitoutumista turvallisuuskoulutuksiin. Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen turvallisuuskeskusteluihin ja -koulutuksiin auttaa heitä ymmärtämään paremmin potentiaalisia riskejä ja opettamaan parhaita käytäntöjä niiden hallitsemiseksi. Täten yksilön työturvallisuus on keskeinen osa kokonaisvaltaista työturvallisuuskulttuuria, joka vaatii jokaisen panosta ja sitoutumista.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka yksilön on mahdollista ja suositeltavaa vaikuttaa sekä omaan, että muiden työturvallisuuteen, vastuu on viimekädessä aina työnantajalla. Työnantajan on jatkuvasti seurattava, työyhteisön, työntekijöiden ja työtapojen turvallisuutta ja terveyttä. Työnantajan on lisäksi varmistettava, että työvälineet ovat turvallisia, sekä sopivat työhön ja sen olosuhteisiin.  

Työturvallisuuden laiminlyönti – Tällaisia seuraukset voivat olla

Työturvallisuuden laiminlyönti voi johtaa vakaviin seurauksiin sekä yksilöille että organisaatioille. Yksilötasolla se voi aiheuttaa läheltä piti -tilanteita, työtapaturmia, työturvallisuusrikoksen uhan, loppuunpalamisia (burnout) ja sairauspoissaoloja, joilla on vaikutus myös organisaatioon. Työntekijän sairastuessa työuupumukseen ovat työnantajan kustannukset kymmeniä tuhansia euroja, ja yhden tapaturman kustannus puolestaan on työnantajalle keskimäärin noin 7000 euroa. 

Laiminlyönnin seuraukset voivat olla taloudellisia sakkoja, rikostuomio, korvausvaatimuksia, vakuutusten hinnan nousua, mainehaittaa – ja luottamuksen menetystä sekä työntekijöiden että asiakkaiden silmissä. Lisäksi vakavat turvallisuuspuutteet voivat johtaa toimintakieltoihin ja puutteiden vakavuudesta riippuen jopa yrityksen toiminnan lopettamiseen.

Työturvallisuuden laiminlyönti ei liity ainoastaan terveydellisiin ongelmiin, vaan se heikentää työyhteisön moraalia, vähentää työntekijöiden sitoutumista ja lisää henkilöstön vaihtuvuutta, mikä vaikuttaa suoraan tuottavuuteen ja organisaation kykyyn saavuttaa tavoitteitaan. Parhaimmassa tapauksessa vältät irtisanomis- ja rekrykierteen, jossa monet yritykset ovat, sekä luot hyvinvoivan työyhteisön, jossa kommunikaatio ja turvallisuus pelaa.

Vaikka laiminlyönnin seuraukset koskevat aina lopulta toimitusjohtajaa, on tärkeää, että kaikki työpaikalla olevat ymmärtävät työturvallisuuden merkityksen ja omat vastuunsa. Työturvallisuuden laiminlyönti ei ole vain lainsäädännön vastaista, vaan se on myös moraalinen ja eettinen epäonnistuminen, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia kaikille osapuolille.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Työturvallisuus kuntoon – Odum Turva auttaa

Työturvallisuudesta huolehtiminen ei valitettavasti aina ole yksinkertaista. Lakimuutokset, työpaikan sisäiset muutokset, kiire ja resurssien puute aiheuttaa turhan usein työturvallisuuden tahatonta laiminlyöntiä. Siksi me Odumilla olemme kehittäneet palvelun, jonka avulla työsuojelu ja turvallisuudesta huolehtiminen on helppoa, automaattista ja hallittavaa!

ODUM Turva on palvelu, joka auttaa teollisuusalan yrityksiä optimoimaan työsuojelun. Palvelumme avulla teollisuustyönantajien keskeisten lakisääteisten velvoitteiden arviointi, dokumentointi, tallentaminen ja seuranta sujuu kustannustehokkaasti.

ODUM Turva tarjoaa yrityksen työsuojeluun seuraavia hyötyjä:

 • Auttaa noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita: Työsuojelupäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Teollisuusyrityksillä voi olla jopa 27 erilaista lakisääteistä velvoitetta liittyen työsuojeluun ja työturvallisuuteen. ODUM Turva auttaa yrityksiä pysymään näiden velvoitteiden tasalla ja varmistamaan, että ne täytetään asianmukaisesti.

 • Säästää aikaa: ODUM Turva tarjoaa kätevän tilannekuvaraportin ja vuosikellon, jotka auttavat säästämään aikaa. Näiden avulla työsuojelupäällikkö voi tehokkaammin suunnitella ja seurata toimintaa. Tämä vapauttaa aikaa keskittymiseen muihin tärkeisiin työsuojelupäällikön tehtäviin.

 • Tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä: Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa työsuojeluvaltuutetun ja -päällikön tehtäviä. ODUM Turva auttaa tunnistamaan ja seuraamaan työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä, vähentäen turhia poissaoloja ja parantaen työntekijöiden hyvinvointia.

 • Helpottaa ja tehostaa velvoitteiden toteuttamista ja seurantaa: ODUM Turva tarjoaa selkeät ohjeet ja muistutukset työsuojelupäällikölle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo kaikissa vaiheissa, joten velvoitteiden toteuttaminen ja seuranta sujuvat helposti ja tehokkaasti.

 • Kustannustehokas: ODUM Turva on kustannustehokas ratkaisu, ja sen käyttöönotto ei vaadi työläitä järjestelmän säätöjä tai pitkää käyttökoulutusta. Se on heti käyttövalmis ja auttaa säästämään aikaa ja resursseja.

 • Mittarit ja työkalut: Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Näiden avulla voidaan aktiivisesti työskennellä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Olemme jo vuodesta 1988 lähtien kehittäneet ja tarjonneet teknologiapohjaisia palveluita työturvallisuuden, sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi, ja Odum Turva on yksi niistä. 

Ota meihin yhteyttä, niin tehdään yhdessä työpaikastasi turvallinen jokaiselle! Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa mielellään yritystäsi kehittämään ja toteuttamaan työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä strategioita ja järjestelmiä. Tarjoamme laaja-alaista osaamista ja räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. 

 

© Copyright 2024 All Rights Reserved