Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Odum Oy, 0224529-8
Osoite: Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki
Muut yhteystiedot: info@odum.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Henri Rautamo, tietosuojavastaava
Osoite: Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki

3. Rekisterin nimi

ODUM Turva

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ODUM Turva käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja tarvitaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen toimittamista varten, käyttöoikeuksien hallintaan sekä käyttötuessa ja tiedotettaessa käyttäjää palveluun liittyvistä asioista.

Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi ja niin kauan kuin rekisteröidyn työnantajalla on voimassa oleva sopimus ODUM Turva -palvelun käytöstä. Mikäli sopimus päättyy, poistetaan kaikki henkilötiedot kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä. Mikäli käyttäjän työsuhde päättyy, poistetaan henkilötiedot ja käyttäjätunnus kuukauden kuluessa työnantajan ilmoituksesta.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, työnantaja ja ammattinimike.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoastaan käyttäjän itsensä toimittamat henkilö- ja yhteystiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Paperisia ja manuaalisia aineistoja ei käytetä.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakasyrityksen vastuu- ja yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot tallennetaan suojattuun ja luottamukselliseen tietojärjestelmään. Odum Oy:n työntekijöillä on salassapitovelvollisuus ja järjestelmään pääsy edellyttää kaikilta käyttäjiltä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjille myönnetään rajoitettu käyttöoikeus työtehtävän kannalta tarvittaviin tietoihin.

Järjestelmää käyttää vahvaa salaustekniikkaa ja tiedot säilytetään turvallisessa konesalissa, jonka tietoturvataso vastaa voimassa olevia vaatimuksia. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@odum.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseensä liittyvän virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@odum.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista järjestelmästä. Henkilötietojen poistaminen toteutetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä. Pyyntö henkilötietojen poistamisesta tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@odum.fi.

Päivitetty viimeksi: Maaliskuu 2022

© Copyright 2024 All Rights Reserved