Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – kaikki työsuojeluvaltuutetun työstä

17.10.2023

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät vaihtelevat hieman yrityksestä riippuen, mutta päätehtävä on edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa ja toimia heidän etujensa ajajana. Työsuojeluvaltuutetut osallistuvat turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseen, ennaltaehkäisevät ja selvittävät mahdollisia työpaikalla tapahtuvia onnettomuuksia ja työperäisiä sairauksia sekä toimivat neuvojana ja tukihenkilönä työntekijöille.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua työpaikan työsuojeluun liittyvään suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Hänellä on myös oikeus saada tarvittavat tiedot työsuojelutehtäviensä hoitamiseksi, kuten tiedot työpaikan riskeistä ja työtapaturmista.

Lue, mitä työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu, ja miten työtehtäviä voidaan tehostaa.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Kuka päättää työsuojeluvaltuutetun tehtävät?

 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – Lakisääteiset velvoitteet

 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – Mitä ne käytännössä ovat?

 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – Mitä haasteita niissä on?

 • Lisää aikaa ja tehoa ODUM Turvan avulla

 • ODUM säästää asiantuntijoiden aikaa

Kuka päättää työsuojeluvaltuutetun tehtävät?

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja vastuut määritellään pääasiassa työsuojelulainsäädännössä. Laki antaa valtuutetulle tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, kuten oikeuden osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin ja vaatia tarvittavia tietoja ja koulutusta.

Työsuojeluvaltuutettu voi myös tehdä yhteistyötä työnantajan ja muiden sidosryhmien kanssa työsuojeluasioiden kehittämiseksi, mutta päätökset tehdään yleensä yhteistoiminnassa, jotta kaikki osapuolet voivat vaikuttaa päätöksiin ja varmistaa työpaikan turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Työsuojeluvaltuutetun tehtävien tarkka sisältö voi vaihdella työpaikasta riippuen, mutta lainsäädäntö asettaa tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – Lakisääteiset velvoitteet

Työsuojeluvaltuutettu on lailla määrätty rooli Suomessa. Laki määrää, että työpaikoilla, joilla on vähintään kymmenen työntekijää, tulee valita työsuojeluvaltuutettu. Työtehtävät saattavat vaihdella yrityksestä riippuen, mutta päätehtävät ovat laissa määrättyjä.

Tässä on muutama keskeinen tehtävä ja oikeus, jotka työsuojeluvaltuutetulla on:

 • Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa ja on työntekijöiden ääni työpaikalla.

 • Valtuutettu osallistuu aktiivisesti riskienhallintaprosesseihin. 

 • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua työpaikan työsuojeluun liittyvään suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan.

 • Hänellä on oikeus saada työnantajalta tarvittavat tiedot työsuojelutehtäviensä hoitamiseksi, kuten tiedot työpaikan riskeistä ja työtapaturmista.

 • Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tehtäväänsä liittyvää koulutusta, joka on tarpeellista tehtävässään toimimiseksi.

 • Hänellä on oikeus suorittaa tehtävänsä häiriöttä ja käyttää tarvittavaa aikaa työsuojeluun liittyviin tehtäviin työaikana.

 • Työsuojeluvaltuutettu neuvoo ja avustaa työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

 • Työsuojeluvaltuutetun tulee tehdä yhteistyötä työnantajan, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa.

 • Työsuojeluvaltuutettu edistää paitsi fyysistä turvallisuutta myös työhyvinvointia.

Lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on toimia proaktiivisesti ja konstruktiivisesti työsuojeluasioissa ja työpaikan työolosuhteiden kehittämisessä. Hänen tulee osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti työpaikan työsuojelutoimintaan ja toimia yhteistyössä muiden työpaikan toimijoiden kanssa.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – Mitä ne käytännössä ovat?

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät voivat vaihdella työpaikasta riippuen, mutta niillä on keskeinen rooli työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisessa. 

Työsuojeluvaltuutettu seuraa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä työturvallisuudesta ja työterveydestä. Hän neuvoo ja opastaa työntekijöitä turvallisiin työtapoihin ja riskien hallintaan, sekä tekee tiivistä yhteistyötä työnantajan, työterveyshuollon, työsuojeluviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Hän osallistuu työsuojelutoimikunnan toimintaan ja edustaa työntekijöitä erilaisissa työsuojeluasioissa. Hän voi olla mukana työpaikan työsuojelutarkastuksissa ja vaikuttaa päätöksiin, jotka liittyvät työturvallisuuteen ja työterveyteen.

Lisäksi hän osallistuu työpaikan riskien arviointiin ja auttaa tunnistamaan mahdollisia vaaroja ja riskejä, sekä ehdottaa tarvittaessa toimenpiteitä työympäristön parantamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Työsuojeluvaltuutettu voi olla mukana työhyvinvoinnin edistämisessä, esimerkiksi järjestämällä työhyvinvointikyselyjä ja osallistumalla työergonomian parantamiseen. Hän pyrkii varmistamaan, että työntekijöiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi otetaan huomioon.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät eivät rajoitu pelkästään lainsäädännön noudattamisen tarkkailuun, vaan ne kattavat laajan kirjon vastuualoja, jotka liittyvät työpaikan turvallisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin. Työsuojeluvaltuutettu kuuntelee työntekijöitä ja auttaa löytämään ratkaisun työntekijöiden sekä johdon toimivaan yhteistyöhön hyvinvoinnin ja turvallisuuden kautta.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät – Mitä haasteita niissä on?

Vaikka työsuojeluvaltuutetun tehtävät ovat äärimmäisen tärkeitä, niiden hoitaminen voi joskus olla haastavaa. Yksi suurimmista haasteista ovat riittävät resurssit ja toimivien prosessien rakentaminen työsuojelun tueksi,  erityisesti pienissä yrityksissä, joissa työsuojeluvaltuutetulla on muitakin työtehtäviä. Joskus haasteena voi olla myös työntekijöiden ja työnantajan tarpeiden ja odotusten tasapainottaminen.

Työsuojeluvaltuutetun on oltava tietoinen voimassa olevasta lainsäädännöstä ja työsuojelukäytännöistä sekä varmistettava, että työntekijöillä on pääsy tarvittavaan tietoon ja koulutukseen. Siksi olemme kehittäneet ratkaisun, joka säästää jokaisen työsuojeluvaltuutetun aikaa.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Lisää aikaa ja tehoa työsuojeluun ODUM Turvan avulla

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät voivat vaatia joskus enemmän aikaa, kuin olisi käytettävissä. Kun ajanpuutteen vuoksi prosessia laiminlyödään, työsuojelun toteuttamisesta muodostuu liki mahdotonta. ODUM Turva tarjoaa tehokkaan ja helpon ratkaisun niiden hoitamiseen. Se on syntynyt tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työsuojelutoimikuntien kanssa, ja on suunniteltu vastaamaan käytännön tarpeisiin ja haasteisiin.

ODUM Turva tarjoaa yrityksen työsuojeluun seuraavia hyötyjä:

 • Auttaa noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita: Työsuojeluvaltuutetun tärkein tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Teollisuusyrityksillä voi olla jopa 27 erilaista lakisääteistä velvoitetta liittyen työsuojeluun ja työturvallisuuteen. ODUM Turva auttaa yrityksiä pysymään näiden velvoitteiden tasalla ja varmistamaan, että ne täytetään asianmukaisesti.

 • Säästää aikaa: ODUM Turva tarjoaa kätevän tilannekuvaraportin ja vuosikellon, jotka auttavat säästämään aikaa. Näiden avulla työsuojeluvaltuutettu voi tehokkaammin suunnitella ja seurata toimintaa. Tämä vapauttaa aikaa keskittymiseen muihin tärkeisiin työsuojeluvaltuutetun tehtäviin.

 • Tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä: Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. ODUM Turva auttaa tunnistamaan ja seuraamaan työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä, vähentäen turhia poissaoloja ja parantaen työntekijöiden hyvinvointia.

 • Helpottaa ja tehostaa velvoitteiden toteuttamista ja seurantaa: ODUM Turva tarjoaa selkeät ohjeet ja muistutukset työsuojeluvaltuutetulle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo kaikissa vaiheissa, joten velvoitteiden toteuttaminen ja seuranta sujuvat helposti ja tehokkaasti.

 • Kustannustehokas: ODUM Turva on kustannustehokas ratkaisu, ja sen käyttöönotto ei vaadi työläitä järjestelmän säätöjä tai pitkää käyttökoulutusta. Se on heti käyttövalmis ja auttaa säästämään aikaa ja resursseja.

 • Mittarit ja työkalut: Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Näiden avulla voidaan aktiivisesti työskennellä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

ODUM Turva on palvelu, joka auttaa teollisuusalan yrityksiä optimoimaan työsuojelun. Palvelumme avulla teollisuustyönantajien keskeisten lakisääteisten velvoitteiden arviointi, dokumentointi, tallentaminen ja seuranta sujuu kustannustehokkaasti.

© Copyright 2024 All Rights Reserved