Työsuojelutoimikunta ja sen tehtävät

24.5.2024

Työsuojelutoimikuntaa ei kannata pitää "pakollisena pahana" ja byrokraattisena velvoitteena, koska se tarjoaa monia hyötyjä työturvallisuuteen, -hyvinvointiin ja työntuottavuuteen. Hyvin toimivasta työsuojelutoimikunnasta hyötyvät sekä työntekijät että työnantaja.

Lue kaikki aiheesta ja tutustu ratkaisuihin, jotka helpottavat työsuojelutoimikunnan työtä.

Tämä artikkeli käsittelee seuraavia aiheita:

 • Milloin työpaikalla pitää olla työsuojelutoimikunta?

 • Työsuojelutoimikunnan jäsenten määrä

 • Työsuojelutoimikunnan tehtävät

 • Helpota työsuojelutoimikunnan työtä ODUM Turvan avulla

Milloin työpaikalla pitää olla työsuojelutoimikunta?

Työsuojelutoimikunta tulee perustaa yritykseen, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu vähintään neljä henkilöä:

 • Työnantajan edustaja tai edustajat
 • Työntekijöiden edustaja tai edustajat

Työsuojelutoimikunnan tarve on erityisen tärkeä, kun työpaikan luonne ja toimiala voivat aiheuttaa erilaisia riskejä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Esimerkiksi teollisuusyrityksissä, rakennustyömailla tai terveydenhuollon laitoksissa voi olla korkeampi riski tapaturmille, altistumiselle vaarallisille aineille tai ergonomisille haitoille.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Työsuojelutoimikunnan jäsenten määrä

Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa, puolet sitä työntekijä- ja toimihenkilöasemassa olevien ryhmää, joka on suurempi ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi.

Työsuojelutoimikunnan jäsenten määrä voi työpaikoilla vaihdella organisaation koosta, toimialasta ja muista tekijöistä riippuen. Työsuojelutoimikuntaan voi kuulua työnantajan ja työntekijöiden edustajien myös muita asiantuntijoita.

Työsuojelutoimikunnan tehtävät

Työsuojelutoimikunnan keskeisenä tehtävänä on edistää työturvallisuutta työpaikalla sekä tukea vuorovaikutusta työntekijöiden ja työnantajan välillä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Mutta mitkä ovat työsuojelutoimikunnan tarkemmat tehtävät ja miten se edistää työturvallisuutta ja -terveyttä työpaikalla?

 • Työpaikan riskien arviointi ja hallinta: Yksi työsuojelutoimikunnan keskeisistä tehtävistä on työpaikan riskien arviointi ja hallinta. Toimikunta osallistuu työpaikan turvallisuus- ja terveysriskien tunnistamiseen ja arviointiin sekä kehittää toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi työpaikan turvallisuuskäytäntöjen ja -menettelyjen laatimisen, työpaikan turvallisuuskulttuurin kehittämisen sekä riskienhallintatoimien suunnittelun ja seurannan.

 • Työsuojelusäännösten ja -määräysten noudattaminen: Työsuojelutoimikunta varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevia työsuojelusäännöksiä ja -määräyksiä. Se seuraa työpaikan toimintaa suhteessa lainsäädäntöön ja tarvittaessa tekee aloitteita ja ehdotuksia lainsäädännön noudattamisen parantamiseksi.

 • Työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy: Työsuojelutoimikunnan tehtäviin kuuluu työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy työpaikalla. Se käsittelee tapaturma- ja sairaustilastoja, analysoi niitä ja kehittää toimenpiteitä tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi. Toimikunta myös seuraa työpaikan tapaturmatilastoja ja työterveyshuollon raportteja ja tekee tarvittaessa ehdotuksia toimenpiteistä tapaturmien ja sairauksien vähentämiseksi.

 • Työntekijöiden osallistuminen ja tiedottaminen: Työsuojelutoimikunta edistää työntekijöiden osallistumista ja tiedottamista työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvissä asioissa. Se järjestää esimerkiksi tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia työpaikan työturvallisuuteen liittyvistä aiheista sekä tarjoaa foorumin työntekijöiden kysymyksille ja huolille. Työsuojelutoimikunta myös tiedottaa työpaikan työturvallisuusasioista ja kampanjoista sekä välittää työntekijöiden näkökulmaa ja ehdotuksia työturvallisuuden parantamiseksi.
Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Helpota työsuojelutoimikunnan työtä ODUM Turvan avulla

ODUM Turva tarjoaa tehokkaan ja helpon ratkaisun työturvallisuuden hallintaan. Se on syntynyt tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työsuojelutoimikuntien kanssa ja on suunniteltu vastaamaan käytännön tarpeisiin ja haasteisiin.

ODUM Turva tarjoaa yrityksen työsuojeluun seuraavia hyötyjä:
 • Auttaa noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita: Työsuojelupäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. ODUM Turva ylläpitää ajantasaista tietoja työnantajien keskeisistä lakisääteisistä velvoitteista. Se helpottaa ja auttaa yrityksiä noudattamaan lain velvoitteita ja varmistamaan, että ne täytetään asianmukaisesti.
 • Säästää aikaa: ODUM Turva tarjoaa kätevän tilannekuvaraportin ja vuosikellon, jotka auttavat säästämään aikaa. Näiden avulla työsuojelusta vastaavat voivat tehokkaammin suunnitella ja seurata toimintaa. Tämä vapauttaa aikaa muihin tärkeisiin työsuojelun tehtäviin.

 • Tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä: Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa työsuojelupäällikön tehtäviä. ODUM Turva auttaa tunnistamaan ja seuraamaan työhyvinvointiin liittyviä kuormitustekijöitä, vähentäen turhia poissaoloja ja parantaen työntekijöiden hyvinvointia.

 • Helpottaa, tehostaa ja muistuttaa: ODUM Turva tarjoaa selkeät ohjeet ja muistutukset työsuojelupäällikölle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo kaikissa vaiheissa, joten velvoitteiden toteuttaminen ja seuranta sujuvat helposti ja tehokkaasti.

 • Helpompi ottaa käyttöön: Muista järjestelmistä poiketen ODUM Turvassa työsuojelun lakisääteiset velvoitteet ja ohjeistukset niiden toteuttamiseen löytyvät valmiina järjestelmästä. Työläät käyttöönottoprosessit jäävät pois, eikä käyttökoulutusta tarvita.

 • Mukana myös kyselyt: Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Näiden avulla voidaan työskennellä aktiivisesti työhyvinvoinnin parantamiseksi.

ODUM Turva on järjestelmä, joka auttaa kaiken kokoisia yrityksiä optimoimaan työsuojelun hallinnan. Järjestelmän avulla keskeisten lakisääteisten velvoitteiden arviointi, dokumentointi, tallentaminen ja seuranta sujuvat kustannustehokkaasti.

© Copyright 2024 All Rights Reserved