Työsuojelutarkastus

13.5.2024

Työpaikan turvallisuus ja terveys ovat ensisijaisen tärkeitä sekä työntekijöille että työnantajille. Tämän varmistamiseksi toteutetaan työsuojelutarkastuksia, joissa tarkastajat käyvät läpi työpaikan turvallisuusjärjestelyt, -käytännöt ja -olosuhteet. Näillä tarkastuksilla pyritään varmistamaan, että työpaikalla noudatetaan asianmukaisia turvallisuusmääräyksiä ja -standardeja sekä ehkäisemään työtapaturmia ja ammattitauteja. Tässä artikkelissa kerrotaan työsuojelutarkastuksesta ja miten siihen voi valmistautua.

Lue kaikki aiheesta ja tutustu ratkaisuihin, jotka helpottavat työsuojelutarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi.

Tämä artikkeli käsittelee seuraavia aiheita:

 • Työsuojelutarkastus on työntekijöiden turvallisuuden tae

 • Mitä työsuojelutarkastuksessa tapahtuu?

 • Minkä kokoisiin yrityksiin tehdään työsuojelutarkastuksia?

 • Miten voit valmistautua työsuojelutarkastukseen?

 • Työsuojelu hallitaan ODUM Turvan avulla

Työsuojelutarkastus on työntekijöiden turvallisuuden tae

Työsuojelutarkastuksilla on useita tavoitteita. Ensinnäkin niiden avulla varmistetaan, että työntekijöiden perusoikeudet ja -turvallisuus taataan työpaikalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työntekijöillä on turvalliset työolosuhteet, asianmukaiset työvälineet ja -varusteet sekä riittävä koulutus ja ohjeistus turvalliseen työskentelyyn. Toiseksi tarkastusten avulla pyritään ennaltaehkäisemään työtapaturmia ja ammattitauteja sekä vähentämään niihin liittyviä kustannuksia ja inhimillisiä haittoja.

Työsuojelutarkastukset kannustavat työnantajia kiinnittämään huomiota työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä investoimaan asianmukaisiin turvallisuusratkaisuihin ja -järjestelyihin. Tarkastukset voivat myös paljastaa puutteita ja riskejä, jotka työnantajat voivat korjata ennen kuin ne aiheuttavat vakavia onnettomuuksia tai sairauksia.

On tärkeää, että työsuojelutarkastuksia tehdään säännöllisesti ja systemaattisesti kaikilla työpaikoilla. Tarkastusten avulla voidaan havaita ja korjata turvallisuuspuutteet ja -riskit ajoissa ennen kuin ne johtavat vakaviin seurauksiin.

Työsuojelutarkastusten merkitys korostuu erityisesti tietyillä riskialttiilla toimialoilla, kuten rakennus-, teollisuus- ja kuljetusalalla. Näillä aloilla työskentelevät henkilöt altistuvat usein erilaisille vaaroille ja riskeille, jotka voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin tai sairauksiin, jos niitä ei hallita asianmukaisesti. Siksi onkin tärkeää, että työsuojelutarkastukset kohdistetaan erityisesti näille aloille ja että niissä kiinnitetään erityistä huomiota riskeihin ja turvallisuuspuutteisiin.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Mitä työsuojelutarkastuksessa tapahtuu?

Työsuojelutarkastus on tärkeä osa työpaikkojen turvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamista. Mutta mitä työsuojelutarkastuksessa oikein tapahtuu?

Tässä on työsuojelutarkastuksen vaiheet:

 • Tarkastuksen aloitus: Työsuojelutarkastus alkaa yleensä tarkastajan saapuessa työpaikalle ilmoittamatta tai ennalta sovitusti. Tarkastaja esittelee itsensä ja kertoo tarkastuksen tarkoituksen. Hän voi myös pyytää nähtäväksi tarvittavia asiakirjoja ja dokumentaatiota, kuten esimerkiksi työturvallisuussuunnitelmia ja työtapaturmien kirjanpitoa.

 • Työpaikan kierros: Tämän jälkeen tarkastaja tekee kierroksen työpaikalla tutustuakseen työympäristöön ja työskentelyolosuhteisiin. Hän tarkastelee esimerkiksi työtilojen järjestystä, työvälineiden kuntoa, turvallisuusvarusteiden saatavuutta ja työntekijöiden työskentelytapoja.

 • Haastattelut ja keskustelut: Tarkastuksen aikana tarkastaja voi myös haastatella työntekijöitä ja työnantajaa saadakseen lisätietoa työolosuhteista ja mahdollisista turvallisuusriskien torjuntatoimista. Hän voi kysyä esimerkiksi työntekijöiden kokemuksia työturvallisuudesta ja huomioida heidän havaintojaan työpaikalla tapahtuvista riskeistä.

 • Havaintojen dokumentointi: Tarkastuksen aikana tarkastaja tekee huomioita ja dokumentoi mahdolliset puutteet tai lainvastaisuudet. Hän voi esimerkiksi kirjata ylös havaitsemansa turvallisuusriskit ja antaa suosituksia niiden korjaamiseksi.

 • Palautteen antaminen: Tarkastuksen päätteeksi tarkastaja antaa palautetta työnantajalle ja tarvittaessa työntekijöille havaitsemistaan puutteista ja kehityskohteista. Hän voi myös antaa suosituksia ja neuvoja turvallisempien työtapojen ja -olosuhteiden varmistamiseksi.

 • Mahdolliset toimenpiteet: Jos tarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita tai lainvastaisuuksia, tarkastaja voi määrätä työnantajalle korjaustoimenpiteitä tai asettaa seuraamuksia. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä ja -standardeja.


Työsuojelutarkastus on siis kokonaisvaltainen arviointi työpaikan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Sen tarkoituksena on ennen kaikkea ennaltaehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä varmistaa, että työntekijät voivat työskennellä turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä.

Minkä kokoisiin yrityksiin tehdään työsuojelutarkastuksia?

Työsuojelutarkastukset kohdistuvat kaikenkokoisiin yrityksiin. Työsuojeluviranomaisilla on valtuudet tarkastaa kaikki työpaikat, aina pienistä perheyrityksistä suuriin monikansallisiin yrityksiin.

Tarkastusten kohdentaminen voi vaihdella yritysten koon mukaan. Esimerkiksi pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tarkastusten tarve voi olla suurempi, sillä niillä ei usein ole yhtä vahvaa resurssipohjaa kuin suurilla yrityksillä. Pienet yritykset saattavat tarvita enemmän ohjausta ja neuvontaa työturvallisuusasioissa.

Toisaalta suuret yritykset voivat olla tarkastusten kohteena myös siksi, että niillä on usein monimutkaisemmat työympäristöt ja suurempi työntekijämäärä, mikä lisää riskejä ja vaatii tehokasta työsuojelutoimintaa.

Lisäksi tarkastusten kohdentaminen voi riippua myös erilaisista riskitekijöistä ja työpaikan aiemmista tapaturmista tai ongelmista. Esimerkiksi tietyillä aloilla tarkastukset voivat olla tiheämpiä, koska työskentelyolosuhteet voivat olla vaarallisempia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työsuojelutarkastukset kohdistuvat kaikenkokoisiin yrityksiin, mutta niiden kohdentaminen voi vaihdella yritysten koon, toimialan ja muiden tekijöiden mukaan.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Miten voit valmistautua työsuojelutarkastukseen?

Tässä muutamia vinkkejä, jotka auttavat sinua ja työyhteisöäsi valmistautumaan ja läpäisemään työsuojelutarkastuksen sujuvasti.

 • Tiedä lainsäädäntövaatimukset: Ensimmäinen askel valmistautumisessa on tutustua työlainsäädännön vaatimuksiin ja työturvallisuusmääräyksiin. Ymmärrä, mitä lakeja ja asetuksia sinun alallasi noudatetaan, ja varmista, että työpaikallasi noudatetaan niitä.

 • Tee säännöllisiä riskikartoituksia: Älä odota tarkastusta ennen kuin varmistat, että työpaikan turvallisuus- ja terveysasiat ovat kunnossa. Järjestä säännöllisiä riskikartoituksia ja tarkastuksia, jotta voit havaita ja korjata mahdolliset puutteet ajoissa.

 • Kouluta henkilökuntaa: Kouluta työntekijöitäsi työturvallisuusasioissa ja varmista, että kaikki tietävät, miten toimia turvallisesti työpaikalla. Opeta heille, miten käsitellä esim. työvälineitä tai kemikaaleja oikein sekä mitä tehdä hätätilanteissa.

 • Pidä dokumentaatio kunnossa: Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat asiakirjat ja todisteet esitettävissä. Pidä yllä asianmukaista dokumentaatiota esimerkiksi turvallisuuskoulutuksesta, työtapaturmista ja työterveyshuollosta.

 • Korjaa havaitut puutteet: Jos riskikartoituksissa tai muissa tarkastuksissa havaitaan puutteita, korjaa ne välittömästi. Näin varmistat, että työpaikkasi on turvallinen ja että työsuojelutarkastuksessa ei tule yllätyksiä.

 • Valmistaudu yhteistyöhön tarkastajien kanssa: Ota vastaan työsuojelutarkastajat avoimin mielin ja tarjoa heille kaikki tarvittava tieto ja dokumentaatio. Ole valmis yhteistyöhön ja osoita, että työpaikallasi otetaan työturvallisuus vakavasti.

 • Tee jatkuvaa parannustyötä: Työturvallisuus ei ole kertaluonteinen asia, vaan se vaatii jatkuvaa huomiota ja parannustyötä. Hyödynnä työsuojelutarkastuksen antamaa palautetta ja kehitä työturvallisuuskäytäntöjäsi edelleen.

Valmistautuminen työsuojelutarkastukseen ei ole vain velvollisuus, vaan se on myös investointi työntekijöidesi turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Kun työpaikalla vallitsee hyvä turvallisuuskulttuuri, se heijastuu positiivisesti koko organisaatioon ja sen toimintaan.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Työsuojelu hallitaan ODUM Turvan avulla

ODUM Turva tarjoaa tehokkaan ja helpon ratkaisun työsuojelun hallintaan. Se on syntynyt tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työsuojelutoimikuntien kanssa ja on suunniteltu vastaamaan käytännön tarpeisiin ja haasteisiin.

ODUM Turva tarjoaa yrityksen työsuojeluun seuraavia hyötyjä:

 • Auttaa noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita: Työsuojelupäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. ODUM Turva auttaa yrityksiä pysymään näiden velvoitteiden tasalla ja varmistamaan, että ne täytetään asianmukaisesti.

 • Säästää aikaa: ODUM Turva tarjoaa kätevän tilannekuvaraportin ja vuosikellon, jotka auttavat säästämään aikaa. Näiden avulla työsuojelupäällikkö voi tehokkaammin suunnitella ja seurata toimintaa. Tämä vapauttaa aikaa muihin tärkeisiin työsuojelupäällikön tehtäviin.

 • Tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä: Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa työsuojelupäällikön tehtäviä. ODUM Turva auttaa tunnistamaan ja seuraamaan työhyvinvointiin liittyviä kuormitustekijöitä, vähentäen turhia poissaoloja ja parantaen työntekijöiden hyvinvointia.

 • Helpottaa, tehostaa ja muistuttaa: ODUM Turva tarjoaa selkeät ohjeet ja muistutukset työsuojelupäällikölle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo kaikissa vaiheissa, joten velvoitteiden toteuttaminen ja seuranta sujuvat helposti ja tehokkaasti.

 • Helpompi ottaa käyttöön: Muista järjestelmistä poiketen ODUM Turvassa työsuojelun lakisääteiset velvoitteet ja ohjeistukset niiden toteuttamiseen löytyvät valmiina järjestelmästä. Työläät käyttöönottoprosessit jäävät pois, eikä käyttökoulutusta tarvita.

 • Mukana myös kyselyt: Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Näiden avulla voidaan aktiivisesti työskennellä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

ODUM Turva on järjestelmä, joka auttaa kaiken kokoisia yrityksiä optimoimaan työsuojelun toteutuksen. Järjestelmän avulla keskeisten lakisääteisten velvoitteiden arviointi, dokumentointi, tallentaminen ja seuranta sujuu kustannustehokkaasti.

© Copyright 2024 All Rights Reserved