Säästä aikaa työsuojelujärjestelmän avulla

11.5.2024

Työturvallisuus on keskeinen osa jokaisen työympäristön toimivuutta ja tehokkuutta. Työtapaturmien ja -sairauksien ennaltaehkäiseminen ei vain lisää työntekijöiden hyvinvointia, vaan se voi myös säästää yritykselle merkittävästi aikaa ja resursseja. Yksi tehokas tapa parantaa työturvallisuutta on käyttää apuna työsuojelujärjestelmää. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten työsuojelujärjestelmän käyttö voi säästää aikaa ja parantaa työpaikan tehokkuutta.

Lue kaikki aiheesta ja tutustu työsuojelua tehostaviin ratkaisuihin.

Tämä artikkeli käsittelee seuraavia aiheita:

 • Tehokkaampi riskienhallinta työsuojelujärjestelmällä

 • Työsuojelujärjestelmällä parempi dokumentaatio ja valmius tarkastuksiin

 • Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen helpommaksi

 • Työsuojelujärjestelmä säästää aikaa

 • Työsuojeluun lisää tehoa ODUM Turvan avulla

Tehokkaampi riskienhallinta työsuojelujärjestelmällä

Yksi työsuojelujärjestelmän tärkeimmistä eduista on riskienhallinnan parantaminen. Järjestelmä tarjoaa rakenteen ja prosessit, joiden avulla työpaikan riskit voidaan tunnistaa, arvioida ja hallita tehokkaasti. Kun riskit on tunnistettu ja niihin on puututtu ennaltaehkäisevästi, vähenee työtapaturmien todennäköisyys merkittävästi.

Tämä puolestaan vähentää aikaa, joka muuten kuluisi onnettomuuksien seurauksien käsittelyyn ja korjaaviin toimenpiteisiin. Esimerkiksi työtapaturman sattuessa on käytettävä aikaa tapahtuman selvittelyyn, vakuutusasioiden hoitamiseen ja mahdollisten korvausten maksamiseen. Kun tapaturmia tapahtuu vähemmän, vapautuu työntekijöiden ja esimiesten aikaa varsinaiseen työhön ja tuottavuus kasvaa.

Työsuojelujärjestelmällä parempi dokumentaatio ja valmius tarkastuksiin

Toinen merkittävä aikaa säästävä tekijä on työsuojelujärjestelmän tarjoama dokumentaatio ja valmius viranomaistarkastuksiin. Hyvin ylläpidetty järjestelmä varmistaa, että kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten riskiarvioinnit, työturvallisuuskoulutustodistukset ja ensiapusuunnitelmat, ovat aina saatavilla.

Kun dokumentaatio on kunnossa ja työturvallisuusasiat ovat hallinnassa, vähenee tarve ylimääräisille valmisteluille ennen tarkastuksia. Lisäksi viranomaisilta saadut huomautukset tai kehotukset voidaan käsitellä nopeasti ja tehokkaasti, kun tarvittavat tiedot ovat helposti saatavilla ja toimenpiteet on jo suunniteltu ja dokumentoitu.

Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen helpommaksi

Työsuojelujärjestelmä ei ole pelkästään työnantajan vastuulla, vaan siihen kuuluu olennaisesti myös henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen työturvallisuuteen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu työturvallisuusohjelma kannustaa työntekijöitä aktiivisesti osallistumaan turvallisuustyöhön ja ilmoittamaan havaitsemistaan riskeistä ja epäkohdista.

Kun työntekijät ovat mukana turvallisuusasioissa ja kokevat, että heidän panoksensa on tärkeä, parantuu samalla työilmapiiri ja työmotivaatio. Tämä puolestaan voi vaikuttaa positiivisesti työn laatuun ja tehokkuuteen. Kun jokainen työntekijä kantaa vastuun omasta ja muiden turvallisuudesta, vähenee työtapaturmien ja -sairauksien riski merkittävästi, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Työsuojelujärjestelmä säästää aikaa

Työsuojelujärjestelmän käyttöön ottaminen voi vaikuttaa aluksi aikaa vievältä ja resursseja kuluttavalta tehtävältä, mutta pitkällä aikavälillä sen hyödyt ovat kiistattomat. Tehokas riskienhallinta, hyvä dokumentaatio ja henkilöstön osallistaminen ovat avainasemassa työturvallisuuden parantamisessa ja ajan säästämisessä. Kun työpaikalla vältytään onnettomuuksilta ja sairauksilta, vapautuu aikaa varsinaiseen työhön ja tuottavuus kasvaa. Työturvallisuus ei ole vain kustannus, vaan investointi yrityksen menestykseen ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Työsuojeluun lisää tehoa ODUM Turvan avulla

Työsuojelupäällikön tehtävät vaativat usein enemmän aikaa, kuin olisi käytettävissä. Kun ajanpuutteen vuoksi prosessia laiminlyödään, työsuojelun toteuttamisesta muodostuu liki mahdotonta. ODUM Turva tarjoaa tehokkaan ja helpon ratkaisun niiden hoitamiseen. Se on syntynyt tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työsuojelutoimikuntien kanssa ja on suunniteltu vastaamaan käytännön tarpeisiin ja haasteisiin.

ODUM Turva tarjoaa yrityksen työsuojeluun seuraavia hyötyjä:

 • Auttaa noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita: Työsuojelupäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. ODUM Turva auttaa yrityksiä pysymään näiden velvoitteiden tasalla ja varmistamaan, että ne täytetään asianmukaisesti.

 • Säästää aikaa: ODUM Turva tarjoaa kätevän tilannekuvaraportin ja vuosikellon, jotka auttavat säästämään aikaa. Näiden avulla työsuojelupäällikkö voi tehokkaammin suunnitella ja seurata toimintaa. Tämä vapauttaa aikaa muihin tärkeisiin työsuojelupäällikön tehtäviin.

 • Tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä: Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa työsuojelupäällikön tehtäviä. ODUM Turva auttaa tunnistamaan ja seuraamaan työhyvinvointiin liittyviä kuormitustekijöitä, vähentäen turhia poissaoloja ja parantaen työntekijöiden hyvinvointia.

 • Helpottaa, tehostaa ja muistuttaa: ODUM Turva tarjoaa selkeät ohjeet ja muistutukset työsuojelupäällikölle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo kaikissa vaiheissa, joten velvoitteiden toteuttaminen ja seuranta sujuvat helposti ja tehokkaasti.

 • Helpompi ottaa käyttöön: Muista järjestelmistä poiketen ODUM Turvassa työsuojelun lakisääteiset velvoitteet ja ohjeistukset niiden toteuttamiseen löytyvät valmiina järjestelmästä. Työläät käyttöönottoprosessit jäävät pois, eikä käyttökoulutusta tarvita.

 • Mukana myös kyselyt: Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Näiden avulla voidaan aktiivisesti työskennellä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

ODUM Turva on järjestelmä, joka auttaa kaiken kokoisia yrityksiä optimoimaan työsuojelun toteutuksen. Järjestelmän avulla keskeisten lakisääteisten velvoitteiden arviointi, dokumentointi, tallentaminen ja seuranta sujuu kustannustehokkaasti.

© Copyright 2024 All Rights Reserved