Työsuojelua hallitusti – ei Exceleitä, mappeja eikä omia virityksiä

24.4.2024

Työsuojelu on keskeinen osa työympäristön turvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Tehokas työsuojelu vaatii kuitenkin enemmän kuin vain Excel-taulukoiden täyttämistä. Käyttämällä tähän käyttöön suunniteltuja sähköisiä työkaluja saadaan riskit hallintaan ja samalla helpotetaan työsuojelun toteuttamista.

Lue kaikki aiheesta ja tutustu työsuojelua tehostaviin ratkaisuihin.

Tämä artikkeli käsittelee seuraavia aiheita:

 • Miksi työsuojelua kannattaa hallita järjestelmällä eikä Excelillä?
 • Miksi kannattaa huolehtia työsuojelusta siihen kehitetyllä järjestelmällä eikä omilla virityksillä?
 • Miksei kannata säilyttää työsuojeluun liittyviä tietoja mapissa?
 • Työsuojeluun tehoa ODUM Turvan avulla

Miksi työsuojelua kannattaa hallita järjestelmällä eikä Excelillä?

Työsuojelu on keskeinen osa työympäristön turvallisuutta ja työntekijöiden hyvinvointia. Se kattaa monia eri alueita, kuten riskien arvioinnin, tapaturmien ehkäisyn, työterveyshuollon ja työympäristön ergonomian. Tehokas työsuojelu vaatii kuitenkin enemmän kuin vain Excel-taulukoiden täyttämistä. On tärkeää huolehtia työsuojelusta järjestelmällisesti ja asianmukaisilla työkaluilla, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan turvallisuuteen ja terveyteen työpaikalla.

Järjestelmällinen työsuojelutoiminta mahdollistaa kokonaisvaltaisen tilannekuvan työpaikan riskeihin ja mahdollisiin uhkiin. Työpaikoilla voi olla monenlaisia riskejä, kuten fyysisiä vaaroja, kemiallisia altisteita tai psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Työsuojelun hallintajärjestelmä auttaa tunnistamaan nämä riskit ja kehittämään tehokkaita toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi. Excel-taulukot voivat olla hyödyllisiä tietojen tallentamisessa, mutta ne eivät tarjoa työsuojelun johtamiseen tarvittavia ominaisuuksia eivätkä ne helpota työsuojelutoimikunnan työtä.

Asianmukaiset työkalut työsuojelun hallintaan auttavat tehostamaan työpaikan turvallisuutta ja terveyttä. Työsuojelun hallintajärjestelmät tuottavat esimerkiksi automaattisia muistutuksia riskien arvioinneista, koulutustarpeista ja turvallisuustoimenpiteiden seurannasta. Järjestelmien avulla voidaan myös helposti tallentaa ja jakaa tietoa johdon ja työsuojeluorganisaation kesken, mikä helpottaa yhteistyötä ja tiedonkulkua työturvallisuuden parantamiseksi.

Järjestelmällinen lähestymistapa työsuojeluun auttaa varmistamaan, että organisaatio noudattaa voimassa olevia työturvallisuuslakeja ja -määräyksiä. Työpaikkalainsäädäntö on monimutkaista ja vaihtelevaa eri toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä. Työsuojelun hallintajärjestelmä auttaa organisaatiota pysymään ajan tasalla lakimuutoksista ja varmistamaan, että kaikki velvoitteet täytetään asianmukaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työsuojeluun on syytä suhtautua vakavasti ja hoitaa sitä järjestelmällisesti. Vaikka Excel-taulukot voivat olla hyödyllisiä tietojen tallentamisessa, ne eivät tuota riittävää informaatiota työsuojeluorganisaatiolle eikä työntekijöille työsuojelun hallintaan. Asianmukaiset työkalut ja järjestelmät auttavat organisaatioita tunnistamaan riskejä, tehostamaan prosesseja ja varmistamaan lainmukaisuuden työpaikalla.

Miksi kannattaa huolehtia työsuojelusta siihen kehitetyllä järjestelmällä eikä omilla virityksillä?

Työsuojelu on olennainen osa jokaisen työpaikan toimintaa. Se kattaa kaiken työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisesta riskien arviointiin ja tapaturmien ehkäisyyn. Vaikka työsuojelun järjestäminen omilla virityksillä saattaa aluksi vaikuttaa houkuttelevalta ja edulliselta, järjestelmällinen lähestymistapa tarjoaa monia etuja sekä työntekijöille että työnantajille.

Työsuojelujärjestelmä auttaa varmistamaan, että kaikki tarvittavat näkökohdat tulevat huomioiduiksi. Työpaikoilla voi olla monenlaisia riskejä, jotka vaihtelevat toimialan, yrityksen koon ja työn luonteen mukaan. Työsuojelujärjestelmä mahdollistaa riskien kattavan arvioinnin ja tehokkaiden toimenpiteiden suunnittelun niiden hallitsemiseksi. Omien viritysten käyttö voi johtaa siihen, että tiettyjä riskejä jää huomaamatta tai että niiden hallintaan ei ole riittäviä resursseja.

Työsuojelusta huolehtiminen järjestelmällä tarjoaa lukuisia etuja verrattuna itse kehitettyjen toimintamallien käyttöön. Työsuojelujärjestelmä varmistaa, että kaikki työpaikan riskit otetaan huomioon, että työympäristö pysyy turvallisena ja terveellisenä, ja että organisaatio vähentää sekä oikeudellisia että taloudellisia riskejä.

yhteistoimintalaki

Miksei kannata säilyttää työsuojeluun liittyviä tietoja mapissa?

Työsuojeluun liittyvien dokumenttien asianmukainen säilyttäminen on tärkeää työpaikan turvallisuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vaikka paperimapit ovat perinteinen tapa säilyttää asiakirjoja, niiden käyttö työsuojelun dokumentaation säilyttämisessä voi aiheuttaa useita haittoja ja riskejä.

Paperimapit ovat alttiita vaurioille ja tuhoutumiselle. Paperidokumentit voivat kärsiä kosteudesta, homeesta, tulipaloista tai muista yllättävistä tapahtumista, jotka voivat tuhota arvokasta tietoa. Tällaiset vahingot voivat johtaa tärkeän tiedon menetykseen ja vaikeuttaa tarvittavien tietojen saamista hätätilanteissa tai tarkastuksissa.

Paperimapit eivät tarjoa tehokasta tapaa organisoida ja hallinnoida työsuojeluun liittyvää dokumentaatiota. Paperisten asiakirjojen järjestäminen ja löytäminen voi olla aikaa vievää ja hankalaa, etenkin jos asiakirjoja on paljon. Tämä voi johtaa siihen, että tärkeää tietoa katoaa tai jää huomaamatta, mikä voi lisätä riskejä työpaikalla.

Paperisten asiakirjojen jakaminen ja jakaminen organisaation sisällä voi olla haastavaa ja hidasta. Fyysiset asiakirjat on jaettava manuaalisesti, mikä voi johtaa viiveisiin ja virheisiin. Lisäksi on vaikeaa varmistaa, että kaikilla työntekijöillä ja sidosryhmillä on pääsy ajantasaiseen tietoon.

Sen sijaan työsuojelujärjestelmät tarjoavat useita etuja. Niissä tiedot ja asiakirjat ovat turvallisesti tallennettuina ja varmuuskopioituina, mikä suojaa niitä vahingoilta ja varmistaa helpon saatavuuden tarvittaessa. Lisäksi työsuojelujärjestelmästä voidaan helposti hakea ja jakaa esimerkiksi työsuojelutoimikunnan kesken, mikä parantaa tehokkuutta ja tiedonkulua organisaatiossa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että paperilomakkeet eivät ole suositeltava tapa säilyttää työsuojeluun liittyviä dokumentteja. Työsuojelujärjestelmät tarjoavat paremman tavan säilyttää, organisoida ja jakaa tietoa, mikä parantaa työpaikan turvallisuutta ja auttaa varmistamaan, että kaikki tarvittava tieto on helposti saatavilla tarvittaessa.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät.

Työsuojeluun tehoa ODUM Turvan avulla

Työsuojelupäällikön tehtävät voivat vaatia joskus enemmän aikaa, kuin olisi käytettävissä. Kun ajanpuutteen vuoksi prosessia laiminlyödään, työsuojelun toteuttamisesta muodostuu liki mahdotonta. ODUM Turva tarjoaa tehokkaan ja helpon ratkaisun niiden hoitamiseen. Se on syntynyt tiiviissä yhteistyössä yritysten ja työsuojelutoimikuntien kanssa ja on suunniteltu vastaamaan käytännön tarpeisiin ja haasteisiin.

ODUM Turva tarjoaa yrityksen työsuojeluun mm.  seuraavia hyötyjä:

 • Auttaa noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita: Työsuojelupäällikön tärkein tehtävä on varmistaa, että työpaikalla noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. ODUM Turva auttaa yrityksiä pysymään näiden velvoitteiden tasalla ja varmistamaan, että ne täytetään asianmukaisesti.

 • Vähentää työtapaturmia ja niistä aiheutuvia kustannuksia: Kattava riskien hallinta ja seuranta ODUM Turvan työkaluilla vähentävät tapaturmia ja niiden kustannuksia.

 • Säästää aikaa: ODUM Turva tarjoaa kätevän tilannekuvaraportin ja vuosikellon, jotka auttavat säästämään aikaa. Näiden avulla työsuojelupäällikkö voi tehokkaammin suunnitella ja seurata toimintaa. Tämä vapauttaa aikaa muihin tärkeisiin työsuojelupäällikön tehtäviin.

 • Tehostaa työhyvinvoinnin kehittämistä: Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa työsuojelupäällikön tehtäviä. ODUM Turva auttaa tunnistamaan ja seuraamaan työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä, vähentäen turhia poissaoloja ja parantaen työntekijöiden hyvinvointia.

 • Helpottaa ja tehostaa velvoitteiden toteuttamista ja seurantaa: ODUM Turva tarjoaa selkeät ohjeet ja muistutukset työsuojelupäällikölle. Järjestelmä ohjaa ja neuvoo kaikissa vaiheissa, joten velvoitteiden toteuttaminen ja seuranta sujuvat helposti ja tehokkaasti.

 • Kustannustehokas: Muista järjestelmistä poiketen ODUM Turvassa työsuojelun lakisääteiset velvoitteet ja ohjeistukset niiden toteuttamiseen löytyvät valmiina järjestelmästä. Työläät käyttöönottoprosessit jäävät pois, eikä käyttökoulutusta tarvita.

 • Mittarit ja työkalut: Järjestelmä sisältää mittarit ja työkalut esimerkiksi psykososiaalisen kuormituksen ja työuupumuksen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Näiden avulla voidaan aktiivisesti työskennellä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

ODUM Turva on järjestelmä, joka auttaa kaiken kokoisia yrityksiä optimoimaan työsuojelun toteutuksen. Järjestelmän avulla keskeisten lakisääteisten velvoitteiden arviointi, dokumentointi, tallentaminen ja seuranta sujuu kustannustehokkaasti.

© Copyright 2024 All Rights Reserved